Privacyverklaring

Bibliotheek IJmond Noord verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze organisatie rondom al onze diensten en producten. Daarom doen we er graag alles aan om jouw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Bibliotheek IJmond Noord handelt binnen de kaders van de wet.

1. Privacyverklaring

1.1 Opbouw privacyverklaring 
In de inleiding van dit document is informatie te vinden over Bibliotheek IJmond Noord. Bibliotheek IJmond Noord is de organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten jij als klant hebt, hoe je contact met ons kunt opnemen en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Bibliotheek IJmond Noord. 

1.2 Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms anonimiseren we jouw persoonsgegevens zodat je niet meer herleidbaar bent als persoon. 

1.3 Ben je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken? 
Verplicht ben je dat bij ons nooit, maar als je gebruik wil maken van onze diensten hebben we wel wat gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het afsluiten en nakomen van een overeenkomst: het lidmaatschap van Bibliotheek IJmond Noord. 

Voor andere diensten ben je niet verplicht om gegevens te verstrekken. Voor sommige extra producten en diensten zoals onze nieuwsbrief vragen we dan eerst jouw toestemming voordat we (meer) persoonsgegevens van je verzamelen of voordat we gegevens die we al hebben voor andere doeleinden gebruiken dan uitvoering geven aan het lidmaatschap. 

Bibliotheek IJmond Noord heeft eigen nieuwsbrieven. Voor het versturen ervan vragen wij om jouw toestemming. Voor het versturen mogen wij jouw persoonsgegevens, die we hebben gekregen voor het lenen van boeken en andere materialen en e-books, niet gebruiken. 

1.4 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens? 
Bibliotheek IJmond Noord is in de meeste gevallen de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

1.5 Wie binnen de Bibliotheek is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en privacy?  
Informatiebeveiliging en Privacy maken integraal onderdeel uit van de organisatie. Bibliotheek IJmond Noord heeft een privacy-coördinator die je kan bereiken via de hieronder beschreven kanalen.

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

 • Persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt bij je inschrijving of aanvraag, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en andere eventuele gegevens. 
 • Gegevens die samenhangen met je leengeschiedenis, zoals titel en schrijven, datum van uitleen. 
 • Gegevens die je hebt ingevoerd bij registratie voor bepaalde diensten, zoals evenementen. 
 • Informatie met betrekking tot je lidmaatschap, zoals de startdatum van je lidmaatschap, het lidmaatschapstype, lidmaatschapsnummer, de hoogte van eventuele lidmaatschapskosten en toepasselijke kortingen of acties. 
 • De wijze waarop je je hebt geïdentificeerd bij inschrijving voor een lidmaatschap of bij een inzageverzoek. We maken geen kopieën van je legitimatie- of adresbewijs en slaan niets op. 
 • Gegevens van (online) aankopen, zoals de aankoopdatum, de afgerekende producten, het aankoopbedrag, eventuele kortingen of acties, en je bankrekeningnummer. Betalingen worden verwerkt via een externe betaalprovider. 
 • Informatie over de digitale collecties en bestanden die je raadpleegt met je inloggegevens. 
 • Bestanden die je opslaat op een publieke computer in de Bibliotheek.
 • Je communicatie met onze klantenservice, zoals vragen die je stelt, klachten of meldingen die je indient, het onderwerp en de aard van de communicatie en hoe we gevolg geven aan de melding. 
 • Je toestemming om één of meer van onze nieuwsbrieven te ontvangen, en je afmelding. 
 • Verkeersgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze websites of apps. 
 • Voor de IDO dienstverlening verwerken we in sommige gevallen naast je contactgegevens ook vraag- of probleem gerelateerde gegevens als die nodig zijn voor een doorverwijzing of om je verder te helpen binnen de digitale overheidsdiensten. Die gegevens kunnen in de categorie bijzondere persoonsgegevens vallen, zoals het geval is met medische gegevens. 
 • Voor het verbeteren van de IDO dienstverlening verzamelen we ook informatie over het gebruik van de IDO-diensten, zoals gestelde vragen, ervaren problemen en geboden oplossingen. Dit gebeurt anoniem en deze informatie is niet te herleiden naar jou. 

3. Voor welke doelen gebruiken we jouw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor: 

 • Uitvoering van het bibliotheeklidmaatschap, inclusief het registreren van geleende en geretourneerde materialen uit de collectie en het innen van contributie. 
 • Het bieden van aanvullende diensten, zoals toegang tot diensten via www.onlinebibliotheek.nl (E-books) en het lenen bij andere bibliotheken. 
 • Het mogelijk maken van contact en het beantwoorden van vragen. 
 • Het informeren van geïnteresseerden over praktische zaken met betrekking tot activiteiten. 
 • Het informeren van geïnteresseerden over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van de Bibliotheek. 
 • Het verzenden van digitale nieuwsbrieven per e-mail (abonnees kunnen zich onderaan de nieuwsbrief afmelden). 
 • Het verbeteren van onze website en dienstverlening. 
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening. 
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen.
 • Om je te helpen bij IDO gerelateerde hulpvragen.
 • Voor beveiligingsdoeleinden. 
   

4. Op basis van welke grondslagen gebruiken we jouw gegevens?

 • Toestemming: Deze grondslag gebruiken we als je ons toestemming hebt gegeven je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken. 
  Als we voor de IDO dienstverlening met bijzondere persoonsgegevens werken, doen we dat op basis van jouw expliciete schriftelijke toestemming. We vragen je dan om een toestemmingsformulier in te vullen. 
 • Contractuele noodzaak: Deze grondslag gebruiken we als de verwerking van je gegevens nodig is voor de uitvoering van een contract waar jij partij bij bent, of om voorbereidingen te treffen voordat een contract wordt gesloten. 
 • Wettelijke verplichting: Deze grondslag gebruiken we als we wettelijk verplicht zijn om je gegevens te verwerken. 
 • Bescherming van vitale belangen: Deze grondslag gebruiken we als het noodzakelijk is om je gegevens te verwerken ter bescherming van iemands vitale belangen. 
 • Publieke taak of openbaar gezag: Deze grondslag gebruiken we als de verwerking van je gegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen. 
 • Gerechtvaardigde belangen: Deze grondslag gebruiken we als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, en jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen.  
  Voor de IDO dienstverlening geldt dat wij jouw reguliere persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om IDO-diensten te leveren en zo bij te dragen aan de bevordering van digitale inclusie. 

5. Delen we de gegevens met andere partijen?

In de volgende situaties delen we jouw gegevens:  

 • Uitlenen via andere bibliotheken: Als je een boek of ander materiaal aanvraagt vanuit een andere bibliotheek, kan het zijn dat we enkele persoonlijke gegevens, zoals jouw naam en pasnummer, doorgeven aan die bibliotheek. Zij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Als je meer wilt weten over hun gegevensbeleid, kun je contact met hen opnemen. 
 • Gebruik van de website www.onlinebibliotheek.nl: Om gebruik te kunnen maken van extra landelijke diensten, zoals het lenen van e-books via onlinebibliotheek.nl, moet je een account aanmaken op die website(s). We delen een beperkte set persoonlijke gegevens met de Koninklijke Bibliotheek, zodat zij jou kunnen herkennen als bibliotheeklid. Door een account aan te maken, geef je toestemming om jouw lidmaatschapsgegevens aan de Koninklijke Bibliotheek te verstrekken. Zij verwerken deze gegevens volgens hun eigen privacyverklaring. Als je vragen hebt over jouw rechten, kun je direct contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. 
 • Samenwerking met externe partners: Soms werken we samen met andere bedrijven om bepaalde taken namens ons uit te voeren, zoals het analyseren van gegevens of het verzorgen van mailings. We maken altijd duidelijke afspraken met deze partners over het gebruik, de beveiliging en de vertrouwelijkheid van gegevens via een overeenkomst. Zo zorgen we ervoor dat deze gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruikt mogen worden. 
 • IDO-partners: Wij werken voor de uitvoering van het IDO samen met lokale partners. Hierbij gaat de bibliotheek te werk als wegwijzer en de lokale partner als hulpverlener. Als iemand het IDO een vraag stelt die persoonsgebonden is, dan kunnen we doorverwijzen naar een partner. Denk bijvoorbeeld aan sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente en zorgkantoren. Als er gegevens van jou worden doorgegeven laten we je altijd weten aan wie en vragen we je van tevoren om toestemming. 
 • Wettelijke verplichtingen: In bepaalde gevallen zijn we verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als justitie een lopend onderzoek heeft of voor fiscale doeleinden aan belastingautoriteiten. We verstrekken deze gegevens alleen als de wet dit vereist. Soms mogen we de betrokkenen niet op de hoogte stellen van deze verstrekkingen. 

6. Worden jouw gegevens buiten de EU gebracht?

Bibliotheek IJmond Noord heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te (laten) verwerken. 

7. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Bibliotheek IJmond Noord een strikt beleid. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij streven ernaar, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties doorsturen, dat deze organisaties minstens dezelfde maatstaven aanhouden. 

8. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

 • Naam en contactgegevens: Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat, en twee jaar nadat het lidmaatschap beëindigd is. 
 • Betaalgegevens: Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat, en daarna nog 7 jaar. In het geval van een betaalde product of dienst (niet lidmaatschap), bewaren we de eventueel opgeslagen gegevens ook 7 jaar na de laatste transactie. Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn. 
 • Leengegevens: Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat, en twee jaar nadat het lidmaatschap beëindigd is. Wij beschikken alleen over deze gegevens als de functie ‘Leenhistorie’ in jojouw persoonlijke bibliotheekomgeving aan staat. 
 • Overige gegevens: We bewaren jouw gegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het verzameld is. Daartoe hebben we een uitgebreid bewaartermijnenbeleid opgesteld. Het gaat te ver om het complete beleid hier neer te zetten, maar als je een vraag hebt over de bewaartermijn van een specifiek gegeven kan je altijd contact met ons opnemen. 

9. Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Bibliotheek IJmond Noord hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Als u jouw rechten wilt uitoefenen, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Hieronder volgt een overzicht van de rechten die u kunt uitoefenen: 

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. 
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht om onjuiste gegevens die wij van jou hebben, te laten corrigeren. 
 • Recht op gegevenswissing: Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen als deze niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden. 
 • Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken onder bepaalde voorwaarden. 
 • Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en deze naar een andere verantwoordelijke over te dragen. 
 • Recht van bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met name als deze wordt gebruikt voor direct marketing.  

10. Hoe kun je contact met ons opnemen?

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over informatiebeveiliging en/of privacy, neem dan contact op. Dat kan
- Via het contactformulier op de website.
- Via email: info@obijmond.nl 
- Via telefoon: 0251-228591 
- Per post naar:
    Bibliotheek IJmond Noord 
    t.a.v. de privacy coordinator
    Kerkplein 5
    1941 HD Beverwijk 

11. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bibliotheek IJmond Noord streeft naar tevredenheid bij onze leden en gasten, ook op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Wij zetten ons volledig in om deze doelstelling te realiseren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze afhandeling van jouw vragen. Als je er met ons niet uit komt is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

12. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is op 7 mei 2024 voor het laatst gewijzigd. Nieuwe wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website, via de nieuwsbrief en in de vestigingen. 

Bibliotheek IJmond Noord kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je de kans te geven je deelname te weigeren.